Obchodní podmínky jsou platné pro náš internetový obchod www.bigpig.cz provozovaný Veronikou a Michalem Fišrovýma. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – Veronika Fišrová se sídlem Olomoucká 39, 78335 Horka nad Moravou. Doručovací a kontaktní adresa: Jakoubka ze Stříbra 50, 77900 Olomouc, IČ06761119:, fyzické osoby nezapsány v obchodním rejstříku (nejsme plátci DPH) a kupujícího – spotřebitel, zákazník. Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku, registrován Magistrátem města Olomouce. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je podnikatel Veronika Fišrová se sídlem Olomoucká 39, 78335 Horka nad Moravou, IČ06761119. Firma Veronika Fišrová je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Ceny za zboží, poštovné a balné zůstávají platné po dobu zobrazení na webových stránkách. Případné slevy nelze vzájemně kombinovat – pokud není na webových stránkách výslovně uvedeno jinak. V případě, že došlo při uvádění ceny ke zcela zjevné chybě, potom si vyhrazujeme právo nedodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou částku a to ani v případě, že vám byla tato cena potvrzena přijetím objednávky. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od kupní smlouvy.

Jestliže se cena na našem internetovém obchodě změní v průběhu objednávání, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme, pokud nedošlo k přijetí vaší objednávky, nejsme povinni kupní smlouvu uzavřít.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila vstupní cena materiálu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy – Vrácení do 14 dnů

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Zboží je kupující povinen vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na adresu: Veronika Fišrová, Jakoubka ze Stříbra 50, 77900 Olomouc. Zboží kupující nesmí zasílat na dobírku, takto zaslané zboží není prodávající povinen převzít. Společně se zbožím kupující prodávajícímu zašle:

– kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny. Nebo jiný doklad, prokazující koupi zboží.

– písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převodem na účet, osobní převzetí v hotovosti či jinak). Do vyjádření kupující uvede adresu pro doručování, telefon a e-mail, případně číslo účtu, na který požaduje peníze vrátit.

Vrácení peněz proběhne do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. To však neplatí v případě,že kupující v této lhůtě nedodá vrácené zboží.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Reklamace

Na zboží se vztahuje zákonná lhůta 2 roky. Při reklamaci prosím postupujte stejným postupem, který je popsán výše u Vrácení do 14 dní.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz “

 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího je upravena samostatným dokumentem GDPR: Podmínky ochrany osobních údajů.

 

Dodání zboží a platba zboží

Náklady na dodání zboží vždy závisí na velikosti a povaze zboží a na cenách zvoleného dopravce. Aktuální ceny jsou uvedeny na webových stránkách v části Jak vybrat způsob platby a dopravy.

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Zboží skladem zpravidla prodávající dodá do pěti pracovních dnů od přijetí platby za objednávku. Vyjímkou je zboží vytvářené na objednávku (na přání). Výrobce má 14 dní na výrobu takovéhoto zboží.

Zboží, které není skladem předá prodávající dopravci, jakmile je to možné. O přesném datu bude prodávající kupujícího informovat. Dodáním zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží doručeno kupujícímu. V případě, že kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího, ani za odstoupení od Kupní smlouvy ze strany kupujícího. Při převzetí zboží kupující zkontroluje neporušenost obalu zboží. Pokud zjistí nedostatky, neprodleně o tom informuje dopravce i prodejce. Okamžikem převzetí zboží na kupujícího přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození, či ztrátu zboží.

V případě, je-li na straně kupujícího nutno zboží opakovaně doručovat nebo doručit jiným, než sjednaným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním. V případě, že kupující bezdůvodně nepřevezme zboží, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů s tím spojených.

Přijetí peněz za zboží probíhá na účet vedený u Fio banky č.2701026923/2010.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 24.5.2018